Privacy & Algemene voorwaarden

Privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, acupuncturist Djaya Dimjati, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO geldt zodra u en ik overeenkomen voor een behandeling.

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Behalve de AVG en de WGBO, zijn de beroepscode van mijn beroepsvereniging NWP en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg in een dossier. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:
Dossierplicht
Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers.
Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Ik bespreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.
Hoe het vastleggen en de beveiliging van de persoonsgegevens (dossiers) geregeld is.
– Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken en mijn administrateur de financiële administratie kan verwerken
Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).
Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 39e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.
Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.
Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling en dienen een formulier toestemming minderjarige te ondertekenen door beide ouders. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Hoe gaat Acupunctuurpraktijk Balans Chaam om met datalekken
– Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen. – Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• uw zorgverzekeringsnummer
• de datum van de behandeling
• de kosten van het consult
• een prestatiecode en omschrijving als acupunctuurbehandeling.
• AGB-code en gegevens van de therapeut

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acupunctuurpraktijk Balans Chaam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balans123.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.